Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Procedura nadania imienia przedszkolu gminnemu w Więcborku

29.09.2014

PROCEDURA NADANIA IMIENIA PRZEDSZKOLU GMINNEMU W WIĘCBORKU

Tytuł procedury Nadanie imienia
Przedszkole Przedszkole Gminne Nr 1 w Więcborku
Autorzy procedury Dyrektor przedszkola
Zespół do spraw promocji
Opis procedury Procedura została opracowana formie tabeli , w której wyszczególnione zostały zadania , odpowiedzialni , termin realizacji .
Dotyczy podjęcia czynności przygotowawczych , działań związanych z imieniem przedszkola oraz harmonogramu czynności związany h z przygotowaniem uroczystości

Podstawy prawne :

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z póź.zm
 •  Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.Uz 1996 r. 1996r.Nr7, poz.329) art.2 z późn.zm.
 • Art.7 ust .1 ,pkt 8 i art.18 ust.2,pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, tekst jednolity ) z póż.zm

1. Cel podejmowanych działań
Poprzez nadanie imienia Przedszkole:

 •  uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych placówek
 • aktywizuje i integruje całe środowisko przedszkolne: dzieci , rodziców i pracowników przedszkola,
 •  promuje swoje działania w środowisku lokalnym,
 • wchodzi do rodziny przedszkoli o tym samym imieniu, co sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów
 • oprze swoje działania wychowawcze , dydaktyczne i opiekuńcze na wartościach , ideałach i czynnikach związanych z wybranym patronem , a także wyznaczy dalsze kierunki pracy z dziećmi,
 • wzbogaca swoją obrzędowość związaną z imieniem.

2. Zasady wyboru IMIENIA:

 • W wyborach bierze udział cała społeczność przedszkola ( dzieci ,rodzice , nauczyciele, pracownicy).
 • Rada Pedagogiczna przedszkola odpowiedzialna jest za realizację zadań związanych z nadaniem imienia.
 • Dyrektor przedszkola nadzoruje sprawny przebieg realizacji zadań związanych z nadaniem imienia.
 • Wniosek o nadanie placówce imienia zostanie skierowany do Rady Miejskiej w Więcborku.

3. Zapoznanie z „ Procedurą nadania imienia Przedszkola”
Dyrektor Przedszkola zawiadamia nauczycieli , pracowników placówki i rodziców o podjęciu działań zmierzających do nadania jej imienia oraz zaznajamiania z wprowadzoną „Procedura nadania imienia Przedszkola Gminnego w Więcborku .

Zapoznanie nastąpi w następujący sposób:

nauczyciele podczas posiedzenia rady pedagogicznej wrzesień 2014
pracownicy przedszkola podczas spotkania wrzesień/październik 2014
rodzice podczas spotkań z rodzicami
oraz na tablicy informacyjnej i stronie BIP
wrzesień 2014
dzieci rozmowy w grupach wrzesień /październik

4. Etapy prac związanych z wyłonieniem kandydatów na patrona przedszkola.

 • w dniach od 25 września – 25 października 2014 r. cała społeczność przedszkola do urny w holu przedszkola składa propozycje imienia ( rodzice ,pracownicy , nauczyciele osobiście , dzieci przy pomocy nauczyciela)
 • zespół do spraw promocji oraz przedstawiciele Rady Rodziców, którzy będą stanowili Komisje konkursową ( zarządzenie dyrektora), spośród propozycji wybiorą trzy najczęściej występujące lub pasujące do naszego przedszkola propozycje.
 • w miesiącu listopadzie 2014r, odbędą się tajne wybory za pomocą kart do głosowania, na których będą wypisane propozycje imienia .Każdy członek społeczności przedszkolnej ma prawo oddać 1 głos – stawiając znak X przy imieniu , które wybiera. Karty do głosowania przygotowuje Komisja Konkursowa .Karty do głosowania zostaną wydane rodzicom , pracownikom i dzieciom pierwszym tygodniu listopada 2014r.
 • w pierwszym tygodniu grudnia 2014r. członkowie Komisji Konkursowej oraz dwoje dzieci z najstarszej grupy dokona zliczenia oddanych głosów i przekaże dyrektorowi protokół z prac komisji ,
 • przedszkole otrzyma imię to, na którą propozycję zostało oddanych najwięcej głosów,
 • Warunkiem ważności głosu jest oddanie głosu na nie więcej niż 1 propozycję, głos jest nieważny w razie :
  • Oddania głosu na więcej niż 1 propozycję
  • Nieoddania głosu na którąkolwiek propozycję, czyli nie postawienia znaku „X”
 • Nieważne są karty inne niż ustalone lub nieopatrzone pieczęcią przedszkola.
 • po dokonaniu wyboru imienia w przedszkolu będą realizowane zadania i działania mające na celu przybliżenie dzieciom imię przedszkola
 • w ramach kampanii informacyjnej zostaną podjęte działania , których celem będzie rozpropagowanie imienia przedszkola.

5. Przygotowanie wniosku o nadanie imienia do Rady Miejskiej w Więcborku

 1.  Podjecie uchwały przez Radę Pedagogiczną
 2.  Wnioskowanie o nadanie nazwy przedszkola przez Radę pedagogiczną i Radę Rodziców
 3.  Przekazanie przez dyrektora wniosku o nadanie nazwy przedszkola do organu prowadzącego
 4.  Przygotowanie uchwały w sprawie nadania nazwy przedszkola
 5.  Podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Więcborku
 6.  Organizacja uroczystości nadania nazwy.

Opis podjętych działań w związku z nadaniem przedszkolu imienia – działania organizacyjne

lp. Zadania
Odpowidzialni Termin realaizacji
1 Rozpatrzenie sprawy nadania imienia Rada pedagogiczna
Rada Rodziców
sierpień /rzesień 2014r.
2 Wybór terminu uroczystości Rada pedagogiczna
Rada Rodziców
październik 2014r
3 Ustalenie harmonogramu działań rada pedagogiczna styczeń 2015r.
4 Podział Rady Pedagogicznej na zespoły ( dekoracje ,występ dzieci, udział zaproszonych gości, pozyskiwanie sponsorów, redagowanie pism o sponsoringu) Dyrektor
rada pedagogiczna
styczeń 2015r.
5 Wystąpienie do Organu prowadzącego z informacją o podjętych działaniach nadania imienia przedszkolu Dyrektor luty/marzec 2015r.
6 Zebranie ogólne z rodzicami e celu poinformowania o podjętych do tej pory działaniach , zmotywowanie do współudziału w przebiegu uroczystości
Dyrektor
Wychowawcy grup
luty 2015r.

Opis podjętych działań w związku z nadaniem imienia przedszkolu.

1 Procedura wyboru nazwy Dyrektor
Zespół do spraw promocji
Rada Rodziców
komisja konkursowa
sierpień /wrzesień
2014r.
2 Szkolenie Rady pedagogicznej „Jak zorganizować ważną uroczystość” Rada pedagogiczna styczeń 2015r.
3 Konkurs plastyczny dla dzieci dotyczący wybranego imienia przedszkola Halina Rybarczyk
Lucyna Polewczak
Sylwia Brożek
Mirela Kelpinska /Pianka
luty 2015r.
4 Konkurs dla Rodzin na logo przedszkola Dyrektor
Dorota Szymkowiak
Anna Szlagowska
Ewa Jodkowska
styczeń / luty 2015r.
5 Akceptacja hymnu przedszkola Nauczyciele luty 2015r.
6 Modyfikowanie koncepcji przedszkola w związku z nadaniem placówce imienia Rada pedagogiczna
rada Rodziców
styczeń 2015r.
7 Ustalenie harmonogramu imprez i wycieczek na II semestr tematycznie związanych z wybranym imieniem Rada pedagogiczna rada podsumowująca I semestr
8
Realizacja zadań i działań ujętych w miesięcznych planach pracy poszczególnych grup mających na celu przybliżenie imienia przedszkola Wszyscy nauczyciele we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym luty-maj 2015r.
9 Międzyprzedszkolny Konkurs recytatorski tematycznie zmazany z wybraną nazwą Iwona Siuda
Aleksandra Masztakowska
marzec 2015r.Harmonogram czynności związanych z przygotowaniem uroczystości

lp.
Zadania
Odpowiedzialni termin realizacji
1 Opracowanie graficzne oraz podjecie decyzji na zlecenie wykonania LOGO, sztandaru , pozyskiwanie sponsorów Rada Pedagogiczna
Dyrektor
rada Rodziców
styczeń /luty 2015r.
2 Ustalenie scenariusza całej uroczystości Rada Pedagogiczna
nauczyciele prowadzący warsztaty plastyczne ,muzyczne ,teatralne, gromadę zuchową
styczeń /luty 2015r.
3 Sporządzenie listy gości
Dyrektor
przedstawiciel Rady Rodziców
luty / marzec 2015r.
4 Dekoracja i wystrój sal
cały personel
rodzice
czerwiec 2015r.
5 Wykonanie zaproszeń marzec/kwiecień 2015r
6 Prace porządkowe
cały personel
7 Uroczysty poczęstunek
Dyrektor
pracownicy kuchni, intendent, woźne, pomoce nauczyciela
czerwiec 2015r.
8 Przygotowanie miejsca na prace konkursowe
Halina Rybarczyk , Lucyna Polewczak maj 2015r.
9 Przygotowanie sprzętu nagłaśniającego pracownik do prac lekkich , czerwiec 2015r.
10 Ekspozycja dyplomów , podziękowań ,kronik przedszkola Barbara Kielich , Anna Szlagowska na bieżąco
dzień uroczystości
11 Zakup poczęstunku Dyrektor
intendent
czerwiec 2015r.
12 Sporządzenie listy sponsorów Irena Wąsowska
przedstawiciel Rady Rodziców
styczeń / luty 2015r.

Zarządzenie Nr 8/2014
Dyrektora Przedszkola Gminnego Nr1 w Więcborku
W sprawie powołania zespołu do spraw promocji stanowiący komisję konkursową


zarządzam:
§ 1

W Przedszkolu Gminnym Nr1 w Więcborku , zwane dalej przedszkolem powołuje się Zespół do spraw promocji .

§ 2

Zespół powołuje się w związku z nadaniem imienia przedszkolu

§ 3

W skład zespołu powołuje się członków rady pedagogicznej i przedstawicieli rady rodziców.

§4

Ustala się skład zespołu do spraw promocji w Przedszkolu Gminnym nr1 w Więcborku :

Przedstawiciele rady Pedagogicznej :

 •  Szymkowiak Dorota
 •  Bąkowska Jolanta
 •  Brożek Sylwia
 •  Górniak Anna

Przedstawiciele Rady Rodziców:

 • Anna Łańska
 •  Karolina Wegner - Michalak

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 18.09.2014r


Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr1 w Więcborku


Opublikował: Adrian Kulawik
Publikacja dnia: 29.09.2014

Dokument oglądany razy: 2843
« inne aktualności